Tłumaczenia wybranych terminów

Specyfikacja języka Scala jest dokumentem napisanym w języku angielskim. Na witrynie www języka dostępna jest napisana po angielsku dokumentacja. Przy porównywaniu dokumentacji z informacjami zamieszczonymi w książce pomocna może okazać się poniższa lista tłumaczeń wybranych pojęć.

adnotacjaannotation
aktoractor
argument domyślnydefault argument
argument nazwanynamed argument
argument pozycyjnypositional argument
argument w postaci ciągusequence argument
blokblock
być zgodny zconform to
cechatrait
cecha znacznikowamarker trait
chroniony kwalifikowanyqualified protected
chroniony w ramach obiektuobject-protected
chronionyprotected
częściowe wywołaniepartial application
część typupart of type
domieszkamixin
niejawna konwersjaimplicit conversion
dopasowywanie wzorcówpattern matching
ekstraktorextractor
elementelement
finalnyfinal
flaga funkcjonalnościfeature flag
funkcja częściowapartial function
funkcjafunction
infiksowyinfix
instancjainstance
instrukcja pakietupackaging
iteratoriterator
jednostka kompilacjicompilation unit
klasa opieczętowanasealed class
klasa otaczającaenclosing class
klasa przypadkucase class
klasa towarzyszącacompanion class
klauzula importuimport clause
klauzula pakietupackage clause
kod mieszającyhash code
konstruktor dodatkowyadditional constructor
konstruktor pomocniczyauxiliary constructor
konstruktorconstructor
kontrawariantnycontravariant
kowariantnycovariant
krotkatuple
kwalifikowanyqualified
linearyzacjalinearization
lista parametrów przekazywanych niejawnieimplicit parametr list
literałliteral
łańcuch znakowystring
metodamethod
nadklasasuperclass
nadtypsupertype
napisstring
nazwana funkcjanamed function
niezmienniczyinvariant
niezmiennyimmutable
obiekt pakietowypackage object
obiekt towarzyszącycompanion object
ograniczenie dolnelower bound
ograniczenie górneupper bound
ograniczenie kontekstucontext bound
ograniczenie widokuview bound
operacja łączenia parserówparser combinator
opóźniona inicjalizacjadelayed initialization
parametr przekazywany niejawnieimplicit parameter
parametr powtórzonyrepeated parameter
parametr przekazywany przez nazwęby-name parameter
parametr typutype parameter
pętla forfor loop
postfiksowypostfix
prefiksowyprefix
prywatny kwalifikowanyqualified private
prywatny w ramach klasyclass-private
prywatny w ramach obiektuobject-private
prywatnyprivate
rekurencja ogonowatail recursion
sekwencja ucieczkiescape sequence
słaba zgodnośćweak conformance
dozórguard
strukturalnystructural
tryb XMLXML mode
tryb języka ScalaScala mode
typ egzystencjalnyexistential type
typ infiksowyinfix type
typ ogólnygeneric type
typ oznaczony adnotacjąannotated type
typ singletonowysingleton type
typ własnyself type
typ wyższego rzęduhigher kinded type
typ zawierający parametryparameterized type
typ złożonycompound type
typy wartości liczbowychnumeric value types
ulepszenierefinement
wartość przekazywana niejawnieimplicit value
wartość leniwalazy value
wartość niezmiennaval
wczesna definicjaearly definition
wewnętrzny język dostosowany do dziedzinyinternal Domain Specific Language
wiązaniebinding
widokview
wnioskowanie typówtype inference
wtyczkaplugin
wymazywanieerasure
wyrażenie forfor comprehension
wyrażenie regularneregular expression
wyrażenie warunkoweconditional expression
wyrażenie z typemtyped expression
wywnioskowanyinferred
wzorzec w postaci operacji infiksowejinfix operation pattern
wzorzecpattern
zakres typu wartości przekazywanej niejawnieimplicit scope
zakresscope
ziarenkobean
zmiennymutable

Język programowania Scala Wydanie 2. Copyright © Grzegorz Balcerek 2016

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.